Zavedenie

JOHNNY SERVIS, s.r.o., IČO: 47538856, so sídlom Gajary - Dolečky P.O.Box3, 900 61 Gajary, zapísaná v obchodnom registri vedenom OS Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č.25713 (ďalej len "JS"), dodržiava pravidlá stanovené v týchto Zásadách spracúvania osobných údajov s cieľom zabezpečiť účinnú ochranu osobných údajov a zabrániť ich zneužitiu.

Pravidlá spracúvania osobných údajov stanovené v týchto zásadách zodpovedajú povinnostiam, ktoré nám ako prevádzkovateľom osobných údajov ukladá pri spracúvaní osobných údajov Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES – všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej len "GDPR").

Prostredníctvom týchto zásad informujeme aj o skutočnostiach a právach, o ktorých musíme informovať v súlade s GDPR, čím zabezpečíme dostatočnú transparentnosť a otvorenosť pri spracúvaní osobných údajov.

Tieto zásady stanovujú postupy a zásady, na základe ktorých spracúvame osobné údaje. Ďalšie informácie alebo vysvetlenia môže poskytnúť náš koordinátor ochrany osobných údajov uvedený nižšie.

Zhromažďovanie osobných údajov

Dôvody zhromažďovania osobných údajov

Osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame výlučne v rozsahu, v akom je to potrebné na:

 • Plnenie zmluvy.
 • Poskytovanie služby.
 • Súlad s požiadavkami zákona.
 • Ochrana životne dôležitých záujmov subjektov.
 • Účely našich oprávnených záujmov, pokiaľ v takomto prípade nemajú prednosť záujmy alebo základné práva a slobody dotknutých osôb.

Odosielanie na účely priameho marketingu

Jedným z oprávnených záujmov môže byť spracovanie osobných údajov za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. To znamená, že môžeme posielať informácie alebo ponuky podobných produktov alebo služieb klientom, ktorí si od nás zakúpili produkt alebo využili službu, ktorú poskytujeme. Zasielanie obchodných oznámení je možné kedykoľvek zrušiť prostredníctvom odkazu obsiahnutého v zaslanom obchodnom oznámení alebo prostredníctvom nižšie uvedeného kontaktného e-mailu.

Súhlasiť

V iných prípadoch môžeme zhromažďovať a spracovávať osobné údaje iba s vaším výslovným a slobodným súhlasom. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať pomocou kontaktných údajov uvedených v týchto zásadách. Konkrétne podmienky použitia osobných údajov po udelení súhlasu sú vždy uvedené v každom jednotlivom súhlase.

Zhromažďovanie osobných údajov

Spoločnosť JS nezískava osobné údaje z verejne dostupných zdrojov, ale vždy len od subjektov alebo tretích strán, ktoré spolupracujú so spoločnosťou JS a získali osobné údaje v súlade s GDPR. Pri používaní osobných údajov spoločnosť JS vždy dodržiava túto politiku a GDPR.

Osobné údaje si buď výslovne vyžiadame priamo, alebo ich môžeme získať v rámci registrácie na poskytované služby, v rámci uzatvárania zmlúv alebo pri využívaní poskytovaných služieb. Niektoré osobné údaje zhromažďujeme aj automaticky - napríklad pomocou súborov cookie, keď navštívite webovú stránku.

O konkrétnom dôvode spracúvania osobných údajov Vás budeme vždy informovať buď priamo v uzatvorenej zmluve, v poskytovaných podmienkach poskytovania služieb alebo v týchto zásadách.

Používanie osobných údajov

Osobné údaje používame predovšetkým na poskytovanie služieb, umožnenie uzavretia požadovanej zmluvy, plnenie uzatvorenej zmluvy, plnenie zákonných požiadaviek, oznamovanie zmien v službách. Osobné údaje používame aj na zlepšenie našich služieb a produktov.

Prenos osobných údajov tretím stranám

Prenos osobných údajov

Osobné údaje nebudeme zverejňovať nikomu okrem prípadov popísaných v týchto zásadách.

K osobným údajom budú mať prístup zamestnanci, ktorí budú oprávnení s týmito osobnými údajmi pracovať. Všetci zamestnanci, ktorí budú mať prístup k osobným údajom, sú písomne viazaní mlčanlivosťou, preto nesmú osobné údaje nikam šíriť. Títo zamestnanci sú tiež zodpovedne vyberaní, oboznámení s internými pravidlami ochrany osobných údajov a tiež riadne vyškolení na to, ako s osobnými údajmi nakladať a za akých podmienok môže prebiehať ich spracúvanie.

V prípade potreby prenesieme osobné údaje určitým tretím stranám. Tieto osoby sa nazývajú spracovatelia. Spoločnosť JS je zodpovedná za zabezpečenie toho, aby títo spracovatelia poskytovali primerané záruky na spracovanie osobných údajov. Všetkých spracovateľov vyberáme zodpovedne. Zároveň budú sprostredkovatelia zmluvne zaviazaní plniť povinnosti ochrany osobných údajov, čím sa zabezpečí dostatočná ochrana osobných údajov a minimalizuje sa riziko ich zneužitia.

Tretie strany, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté

Tu sú kategórie osôb, ktorým môžeme prenášať osobné údaje a ktoré tak môžu získať prístup k osobným údajom:

Kategórie príjemcov

Účel prenosu osobných údajov

Právni poradcovia

Využívanie právneho poradenstva.

Účtovníci a daňoví poradcovia

Využívanie účtovníctva a daňového poradenstva.

Marketingoví špecialisti

Používanie marketingových služieb.

Poskytovatelia IT služieb

Správa IT a správa používateľských aplikácií.

Správca webových stránok

Správa webových stránok.

Poskytovatelia online nástrojov

Využitie týchto nástrojov na zlepšenie kvality služieb a skúseností zákazníkov.

Poskytovatelia služieb na odosielanie oznámení

Zabezpečenie distribúcie obchodnej a inej komunikácie.

Dopravcov

Preprava objednaného tovaru.

Subdodávateľov

Poskytnutie subdodávok na objednanú službu.

V JS dochádza k vzájomnému prenosu informácií vrátane osobných údajov. Zmluvní partneri však zabezpečujú dostatočné záruky ochrany osobných údajov.

Osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, aby sme zabránili trestnej činnosti a zmiernili riziko, ak to vyžaduje zákon a ak to považujeme za vhodné, v reakcii na právny proces alebo na ochranu práv alebo majetku spoločnosti JS, partnerov alebo dotknutých osôb.

Prenosy mimo EÚ

Osobné údaje sa neprenášajú do krajín mimo Európskej únie alebo medzinárodným organizáciám, s výnimkou situácií, keď sa tam prenášajú za účelom lepšieho zálohovania a ochrany údajov a v situáciách výslovne uvedených v týchto zásadách.

Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie

Spoločnosť JS pri spracúvaní osobných údajov nevykonáva žiadne automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

Doba spracúvania osobných údajov

Spoločnosť JS spracováva osobné údaje len po nevyhnutnú dobu. Ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely spracovania, osobné údaje sa bezodkladne vymažú.

V prípade, že spoločnosť JS spracúva osobné údaje na základe súhlasu, doba spracúvania je uvedená v tomto súhlase.

V prípade, že JS spracúva osobné údaje na základe zákonných ustanovení, spracováva ich po dobu, po ktorú to vyžaduje zákon. V prípade, že zákon vyžaduje archiváciu určitých údajov, tieto osobné údaje sú archivované v súlade so zákonom po nevyhnutnú dobu.

V prípade, že spoločnosť JS spracúva osobné údaje z dôvodu uzatvorenia alebo plnenia zmluvy alebo poskytnutia služby, spoločnosť JS spracúva údaje 10 rokov po ukončení zmluvy alebo poskytnutí služby. Počas tejto doby sú osobné údaje spracovávané len za účelom riešenia akýchkoľvek právnych nárokov alebo vedenia súdnych konaní. 10-ročná lehota zodpovedá premlčacej lehote, počas ktorej je možné podávať žaloby na súde.

Vaše práva

Právo na informácie

Môžete nás kedykoľvek kontaktovať a zaslať vám potvrdenie o tom, či spracovávame alebo nespracovávame vaše osobné údaje pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie. Ak spracúvame vaše osobné údaje, máte právo na prístup k nasledujúcim informáciám:

 • Na aký účel spracúvame osobné údaje a aké sú kategórie osobných údajov?
 • Kto sú príjemcovia a spracovatelia osobných údajov?
 • Ako dlho budú osobné údaje uchovávané, a ak túto dobu nemožno určiť, kritériá použité na určenie tejto doby
 • O ktoré osobné údaje môžete požiadať o ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a namietať proti takémuto spracúvaniu?
 • O práve podať sťažnosť dozornému orgánu
 • O zdrojoch osobných údajov
 • Či dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu alebo profilovaniu

Ak nás o to požiadate, poskytneme vám kópiu vašich osobných údajov, ktoré spracúvame. Ak potrebujete ďalšie kópie, môže vám byť účtovaný poplatok vo výške vzniknutých nákladov. Ak podáte žiadosť v elektronickej forme, kópie vám budú poskytnuté v elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob. Máme však právo požadovať, aby ste overili svoju totožnosť, aby sme sa uistili, že sa tieto informácie týkajúce sa vašich osobných údajov nedostanú k neoprávnenej osobe.

Pokúsime sa doručiť informácie čo najskôr, v závislosti od požadovaného rozsahu. Najneskôr však do 30 dní.

Právo na opravu

Ak zistíte, že sme niektoré Vaše osobné údaje poskytli nepresne, nesprávne alebo neúplne, máte právo na opravu alebo doplnenie Vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ste nás informovali.

Právo byť zabudnutý – právo na vymazanie

Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali vaše osobné údaje, ak:

 • Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené
 • Odvolanie súhlasu
 • Namietate voči spracovaniu
 • Vaše osobné údaje sme spracovali nezákonne
 • Vymazanie splní zákonnú povinnosť vyplývajúcu zo zákona
 • Osobné údaje sa zhromažďovali v rámci ponuky služieb informačnej spoločnosti

Osobné údaje však nevymažeme z vyššie uvedených dôvodov, ak existuje niektorý z dôvodov podľa čl. 17 odst. 3 GDPR

Ak boli osobné údaje zverejnené alebo odovzdané tretím stranám, zabezpečíme tiež, aby boli tieto osobné údaje vymazané, pokiaľ je to technicky možné a uskutočniteľné.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak:

 • Oznamujete nám, že vaše osobné údaje sú nepresné po určitú dobu, kým neoveríme presnosť vašich osobných údajov
 • Vaše osobné údaje spracovávame nezákonne, ale namiesto ich vymazania nás žiadate, aby sme obmedzili ich používanie
 • Vaše osobné údaje už nepotrebujeme, ale vy ich potrebujete na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov
 • Vzniesli ste námietku proti spracovaniu počas určitého obdobia, kým sa neoverí, či je oprávnené

Počas doby obmedzenia spracúvania môžu byť Vaše osobné údaje uchovávané len vtedy, inak môžu byť spracúvané len na základe Vášho súhlasu, na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo z dôvodov verejného záujmu.

Právo namietať

Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, ak ich spracúvame na účely priameho marketingu. Námietka nám musí byť zaslaná písomne alebo e-mailom nižšie. V prípade, že vznesiete námietku voči spracúvaniu na účel priameho marketingu, nebudeme ďalej spracúvať vaše osobné údaje v tomto rozsahu, pokiaľ nepreukážeme presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na prenosnosť údajov

Ak o to požiadate, spoločnosť JS prenesie vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom formáte, aby ste ich mohli poskytnúť inému prevádzkovateľovi. Ak je to technicky možné, možno budete chcieť, aby spoločnosť JS preniesla osobné údaje priamo prevádzkovateľovi, ktorého určíte.

Právo podať sťažnosť

Kedykoľvek môžete dozornému orgánu podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania osobných údajov alebo nedodržiavania povinností podľa GDPR.

Dozorným orgánom je:

 • v Slovenskej republike: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, https://dataprotection.gov.sk/sk/

Zavedené opatrenia

Spoločnosť JS zaviedla personálne, organizačné a technické opatrenia na minimalizáciu rizika pre práva a slobody a ochranu osobných údajov. Za týmto účelom spoločnosť JS vyškolila zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi. Všetky osobné údaje vo fyzickej podobe sú zabezpečené proti neoprávnenému prístupu. Pri osobných údajoch uložených v elektronickej podobe sa dodržiavajú bezpečnostné štandardy a údaje sú zabezpečené aj proti neoprávnenému prístupu. JS pripravil analýzu rizík s cieľom predchádzať rizikám a zabezpečil implementáciu vhodných opatrení na zníženie rizík.

Koordinátor politiky ochrany osobných údajov

Spoločnosť JS nie je povinná vymenovať zodpovednú osobu v zmysle GDPR a ani ju nevymenovala. Určila však koordinátora ochrany súkromia, ktorý je zodpovedný za ochranu údajov. Koordinátora ochrany osobných údajov môžete kontaktovať v akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa osobných údajov a uplatniť svoje práva. Koordinátora ochrany osobných údajov môžete kontaktovať na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek požiadavky, požiadavky, pripomienky alebo nejasnosti, môžete nás kontaktovať e-mailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo písomne na adrese sídla.

Záver

Tieto zásady boli prijaté dňa 01.01.2024. JS môžu ich zmeniť, pokiaľ zostanú v súlade so zákonom a GDPR. O akýchkoľvek zmenách týchto zásad vás budeme informovať na webovej stránke www.johnnyservis.sk.