Obchodné podmienky (pre e-shop)

JOHNNY SERVIS s.r.o., IČO 36238546, so sídlom Gajary - Dolečky P.O.Box 3, 900 61 Gajary, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Bratislava III. pod spisovou vložkou 25713/B,

na predaj tovaru a služieb prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na adrese https://go1.johnnyservis.sk

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") spoločnosti JOHNNY SERVIS s.r.o. (ďalej len "predávajúci") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy (ďalej len "zmluva") uzatvorenej medzi predávajúcim a inou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. E-shop prevádzkuje predávajúci na internetovej stránke umiestnenej na internetovej adrese https://go1.johnnyservis.sk

1.2. Ak je v texte obchodných podmienok uvedené, že sa vzťahujú na prípady, kedy je kupujúcim spotrebiteľ, nevzťahujú sa v tomto rozsahu na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle kúpiť/prenajať tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru/služieb v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo pri samostatnom výkone svojho povolania.

1.3. Ustanovenia odlišujúce sa od obchodných podmienok môžu byť dohodnuté v kúpnej zmluve. Odlišné ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

2. Používateľský účet

2.1. Na základe registrácie Kupujúceho na webovej stránke má Kupujúci prístup do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci zadávať objednávky na tovar (ďalej len "užívateľský účet"). Ak to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci objednávať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať všetky údaje správne a pravdivo. Kupujúci je povinný aktualizovať údaje uvedené v užívateľskom účte v prípade akýchkoľvek zmien. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných na prístup do svojho užívateľského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť používanie Užívateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, ak kupujúci svoj užívateľský účet nevyužíva dlhšie ako 12 mesiacov alebo ak kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvéru a softvéru Predávajúceho, prípadne nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. Každá prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu má informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, vrátane cien jednotlivých tovarov. Ceny tovaru zahŕňajú daň z pridanej hodnoty a všetky súvisiace poplatky. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazené vo webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.4. Pre objednanie tovaru kupujúci vyplní objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

 • 4.1. objednaný tovar (objednaný tovar kupujúci "vkladá" do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
 • 4.2. spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, informáciu o požadovanom spôsobe dodania objednaného tovaru a
 • 4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len "Objednávka").

3.5. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré kupujúci zadal do objednávky, a to aj s ohľadom na schopnosť kupujúceho odhaliť a opraviť chyby, ku ktorým došlo pri zadávaní údajov do objednávky. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Zaplatiť teraz". Informácie uvedené v objednávke predávajúci považuje za správne.

3.6. Odoslanie objednávky sa považuje za úkon kupujúceho, ktorý nepochybne identifikuje objednaný tovar, kúpnu cenu, osobu kupujúceho, spôsob úhrady kúpnej ceny a je záväzným návrhom kúpnej zmluvy pre zmluvné strany. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári, oboznámenie sa s týmito obchodnými podmienkami na webovej stránke a potvrdenie kupujúceho, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, prípadne, že požaduje začatie poskytovania služby pred uplynutím štrnásťdňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy.

3.7. Bezodkladne po prijatí Objednávky Predávajúci potvrdí prijatie Kupujúcemu e-mailom na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní alebo v Objednávke (ďalej len "e-mailová adresa Kupujúceho").

3.8. V závislosti od povahy objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) je predávajúci vždy oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napr. písomne alebo telefonicky).

3.9. Návrh kúpnej zmluvy vo forme objednávky je platný pätnásť dní.

3.10. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením akceptácie objednávky (akceptácie), ktorú predávajúci zašle kupujúcemu e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho. V prípade poskytovania služieb predávajúci pri akceptácii objednávky uvedie najmä označenie predmetu služby, jej rozsah, kvalitu, cenu za poskytnutie služby a dátum jej plnenia.

3.11. V prípade, že Predávajúci nemôže splniť niektorú z požiadaviek uvedených v Objednávke, zašle Predávajúci Kupujúcemu na elektronickú adresu Kupujúceho pozmenenú ponuku s uvedením možných variantov Objednávky a vyžiada si stanovisko Kupujúceho.

3.12. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takomto prípade uzatvorená až akceptáciou kupujúceho prostredníctvom e-mailu.

3.13. Konkrétne práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej kúpno-lízingovej zmluvy sú bližšie upravené vo všeobecných obchodných podmienkach predávajúceho dostupných na https://www.johnnyservis.sk/images/pdf/VOP_SK.pdf

3.14. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), znáša kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

4. Cena tovaru a platobné podmienky

4.1. Kupujúci môže uhradiť cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 • 1.1. bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho vedený v spoločnosti (ďalej len "účet predávajúceho");
 • 1.2. bezhotovostne prostredníctvom platobného systému;
 • 1.3. kreditnou kartou;

4.2. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. Bezhotovostná platba prevodom na účet predávajúceho je možná len vybraným zákazníkom na základe zmluvného vzťahu.

4.4. Predávajúci je oprávnený, najmä ak kupujúci nepotvrdí objednávku (článok 3.8), požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

4.5. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné kombinovať.

4.6. Ak je to v obchodných vzťahoch obvyklé alebo ak to stanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru – o platbách uskutočnených na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystavuje predávajúci kupujúcemu po úhrade ceny tovaru a zasiela ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

5. Odstúpenie od zmluvy, ak je kupujúcim spotrebiteľ

5.1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, berie na vedomie, že podľa ustanovenia zákona č. 102/2014 nie je možné okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 • 1.1. o dodaní tovaru, ktorého cena závisí od výkyvov finančného trhu nezávisle od vôle predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • 1.2. pri dodaní tovaru, ktorý bol prispôsobený požiadavkám kupujúceho alebo prispôsobený jeho osobným potrebám
 • 1.3. o dodaní tovaru v uzavretom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov po tom, čo ho kupujúci porušil,
 • 1.4. o poskytovaní služieb, ak boli poskytnuté v plnom rozsahu a poskytovanie služieb sa začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,

5.2. Pokiaľ nejde o prípad uvedený v článku 5.1 alebo iný prípad, kedy nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy, kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v súlade s ustanovením zákona č. 102/2014, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom ak je predmetom kúpnej zmluvy viac druhov tovaru alebo dodanie viacerých častí, táto lehota plynie odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu zaslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

5.3. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, použiť vzorový formulár poskytnutý predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať okrem iného na adresu sídla alebo sídla predávajúceho. Na doručovanie odstúpení od zmluvy sa vzťahujú ustanovenia článku 11 týchto obchodných podmienok.

5.4. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 Obchodných podmienok sa Kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť vrátený predávajúcemu do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť obvyklou poštovou cestou.

5.5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia kupujúceho od kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci prijal od kupujúceho. Predávajúci je oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim aj pri vrátení tovaru kupujúcemu alebo iným spôsobom, ak s tým kupujúci súhlasí a kupujúcemu tým nevzniknú žiadne dodatočné náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky skôr, ako kupujúci vráti kupujúcemu tovar alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.6. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať nárok na náhradu škody spôsobenej na tovare proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.7. Do prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak je predmetom záväzku predávajúceho poskytnutie služieb, predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu až do udelenia súhlasu kupujúceho so začatím poskytovania služieb. V takom prípade predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim.

5.8. Ak je spolu s tovarom kupujúcemu poskytnutý darček, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzatvorená s podmienkou, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva k takémuto daru zaniká a kupujúci je povinný vrátiť darček predávajúcemu spolu s tovarom.

6. Preprava a dodanie tovaru

6.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. Ak je predávajúci v zmysle kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný tovar pri dodaní prevziať. Kupujúci môže splnomocniť na prevzatie inú osobu. Oprávnená osoba musí poznať identifikačné údaje objednávky.

6.3. V prípade, že je potrebné tovar z dôvodov na strane kupujúceho doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedený v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, prípadne náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

7. Práva vyplývajúce z chybného plnenia

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, že tovar je pri prevzatí bez vád. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase prevzatia tovaru kupujúcim:

 • 2.1. Tovar má vlastnosti dohodnuté zmluvnými stranami a ak nedošlo k dohode, má vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe nimi vykonanej reklamy,
 • 2.2. tovar je vhodný na účel určený predávajúcim pre jeho použitie alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,
 • 2.3. akosť alebo prevedenie tovaru zodpovedá dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak akosť alebo prevedenie bolo určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 • 2.4. tovar je v primeranom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • 2.5. Tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.
 • 2.6. Farba výrobku v produktovom liste je len ilustračná a dodanie inej farby sa nepovažuje za chybné plnenie.

7.3. Ustanovenia uvedené v článku 7.2 obchodných podmienok sa nevzťahujú na tovar predávaný za nižšiu cenu, na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia tovaru pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.4. Ak sa vada prejaví v prípade predaja tovaru spotrebiteľovi do jedného roka od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí, ibaže tomu povaha veci alebo vady bráni. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, môže vadu, ktorá sa na veci objaví, reklamovať do dvoch rokov od prevzatia.

7.5. Kupujúci uplatní práva z vadného plnenia u predávajúceho na adrese jeho prevádzkarne, kde je možné prevziať reklamáciu sortimentu predávaného tovaru alebo v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci prevzal reklamovaný tovar od kupujúceho a v prípade kupujúceho ako spotrebiteľa okamih doručenia reklamácie predávajúcemu.

7.6. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady a popredajným/prenajímateľským servisom sa riadia všeobecnými obchodnými podmienkami.

8. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

8.1. Mimosúdne riešenie sťažností spotrebiteľov zabezpečuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy. Predávajúci zašle informáciu o vybavení reklamácie kupujúceho na elektronickú adresu kupujúceho. V prípade sporu medzi kupujúcim ako spotrebiteľom a predávajúcim, ktorý nebolo možné vyriešiť dohodou, má kupujúci ako spotrebiteľ právo podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu na na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Návrh na začatie mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu možno podať okrem iného aj prostredníctvom webového formulára.

8.2. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Obchodné inšpekcie vykonáva príslušný živnostenský úrad v rámci svojej pôsobnosti. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vo vymedzenom rozsahu vykonáva okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

8.3. Kupujúci týmto preberá riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 1 občianskeho zákonníka. 2 Občianskeho zákonníka.

9. Ochrana osobných údajov

9.1. Ochranu osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, zabezpečuje zákon č. 110/2019 Zb., o spracúvaní osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním nasledujúcich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, e-mailová adresa, telefónne číslo a (ďalej spoločne len "osobné údaje").

9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim a to najmä pre účely výkonu práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia užívateľského účtu. Pokiaľ si kupujúci nezvolí inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim aj za účelom zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama osebe znemožňovala uzavretie kúpnej zmluvy.

9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný uvádzať svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke z webového rozhrania Obchodu) správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o každej zmene svojich osobných údajov.

9.5. Spracúvanie osobných údajov kupujúceho sa ďalej riadi Zásadami  spracúvania osobných údajov zverejnenými na internetovej stránke predávajúceho

https://go1.johnnyservis.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov

9.6. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

10. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií týkajúcich sa tovaru, služieb alebo podnikania predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a zároveň súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

11. Doručenie

11.1. Oznámenia týkajúce sa vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim, najmä týkajúce sa odstúpenia od kúpnej zmluvy, musia byť doručené poštou formou doporučeného listu, ak nie je v kúpnej zmluve uvedené inak. Oznámenia sa doručujú na príslušnú kontaktnú adresu druhej zmluvnej strany a považujú sa za doručené a účinné okamihom ich doručenia prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, s výnimkou oznámenia kupujúceho o odstúpení od zmluvy, pričom v takom prípade je odstúpenie účinné, ak oznámenie odošle kupujúci v lehote na odstúpenie od zmluvy.

11.2. Oznámenie sa považuje za doručené aj vtedy, ak ho adresát odmietol prevziať, ktoré nebolo vyzdvihnuté v úložnej lehote alebo ktoré bolo vrátené ako nedoručiteľné alebo ak sa oprávnená osoba neprihlásila do dátovej schránky do 10 dní odo dňa doručenia písomnosti.

11.3. Zmluvné strany si môžu navzájom doručovať pravidelnú korešpondenciu prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú v užívateľskom účte kupujúceho alebo uvedenú kupujúcim v objednávke, prípadne na adresu uvedenú na internetovej stránke predávajúceho.

Záverečné ustanovenia

12.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že vzťah sa bude riadiť slovenským právom. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.2. Ak je niektoré ustanovenie Obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo sa stane neplatným, neplatné ustanovenie bude nahradené ustanovením, ktorého význam je čo najbližšie k neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a dodatky ku kúpnej zmluve alebo obchodným podmienkam musia byť vykonané písomne.

12.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.4. Prílohou Obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

12.5. Tieto Obchodné podmienky sú platné od 1.4.2024 a zostávajú v platnosti až do ich zmeny alebo nahradenia Prenajímateľom.

12.6. Kontaktné údaje predávajúceho:

JOHNNY SERVIS s.r.o.
Gajary - Dolečky P.O.Box3
900 61 Gajary
IČO: 36238546
IČ DPH: SK2020188214

t: +421 911 649 628
e: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Dodatok č. 1 - Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte tento formulár a pošlite ho späť, iba ak chcete odstúpiť od zmluvy)

 

Odstúpenie od zmluvy

Adresát:

JOHNNY SERVIS s.r.o.
Gajary - Dolečky P.O.Box 3, 900 61 Gajary
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Týmto oznamujem*), že týmto odstupujem*) od zmluvy o prenájme tohto tovaru*)/o poskytovaní týchto služieb*)

 

 

Dátum objednávky*)/dátum prijatia*)

 

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa (spotrebiteľov):

 

 

Adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov):

 

 

Dátum a miesto:

 

 

Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (iba ak je tento formulár zaslaný na dokumente):

 

 

*) Podľa potreby vymažte alebo doplňte údaje.

Príloha. 2 – Všeobecné obchodní podmienky

pre zmluvy uzatvorené od 1.4.2024

Predmet obchodných podmienok

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, spoločnosti JOHNNY SERVIS s.r.o. (ďalej len "prenajímateľ" alebo "predávajúci") a zákazníka (ďalej len "nájomca" alebo "kupujúci").

2. Predmetom prenájmu alebo predaja môžu byť mobilné toalety, sociálne zariadenia, ich súčasti a príslušenstvo, sanitárne prívesy a príslušenstvo, rôzne druhy oplotenia, zábrany a doplnky, mobilné obytné kontajnery, skladové kontajnery a iné typy kontajnerov, stany a párty servis alebo akýkoľvek iný sortiment (ďalej len "predmet prenájmu" alebo "predmet predaja").

Prenájom – spoločné ustanovenia

2. Práva a povinnosti nájomcu

2.1. Nájomca je povinný poskytnúť prenajímateľovi riadnu súčinnosť, aby prenajímateľ mohol riadne a včas plniť svoje povinnosti, t.j. najmä riadne a včas plniť svoje povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy. Nájomca musí tieto povinnosti zabezpečiť na vlastné náklady.

2.2. Nájomca musí poskytnúť prenajímateľovi všetky dokumenty a informácie potrebné na úspešné vykonanie práce.

2.3. Nájomca je povinný užívať prenajatú nehnuteľnosť podľa určenia.

2.4. Nájomca nie je oprávnený previesť prenajatú nehnuteľnosť na inú osobu na užívanie. V prípade porušenia tejto povinnosti zo strany Nájomcu má Prenajímateľ právo odstúpiť od zmluvy a požadovať okamžité vrátenie prenajatej veci spolu so zmluvnou pokutou vo výške 70% z ceny prenájmu dohodnutých služieb. Nárok prenajímateľa na plnú výšku nájomného tým zostáva nedotknutý. V takom prípade prenajímateľ písomne informuje nájomcu o dátume demontáže prenajatého majetku. Zmluvnú pokutu je Nájomca povinný uhradiť na uvedený účet Prenajímateľa vo výške 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o demontáži prenajatej veci.

2.5. Nájomca musí poskytnúť prenajímateľovi a prípadne jeho dodávateľom riadny prístup na miesto, kde sa má vykonať montáž, demontáž a akékoľvek iné činnosti vykonávané prenajímateľom. Nájomca čestne vyhlasuje, že počas trvania zmluvy je oprávneným užívateľom priestorov, v ktorých majú byť poskytované služby podľa tejto zmluvy.

2.6. Nájomca je povinný získať všetky povolenia potrebné na prepustenie dopravných prostriedkov a iného technického vybavenia potrebného na poskytovanie služieb do miesta poskytovania služieb, ako aj všetky povolenia potrebné na ubytovanie predmetu nájmu v mieste poskytovania služieb.

2.7. V prípade, že je prenajatý objekt umiestnený na pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve nájomcu alebo na pozemku, ku ktorému je jediný prístup cez pozemok alebo budovu, ktorá nie je vo vlastníctve nájomcu, nájomca je povinný získať predchádzajúci súhlas vlastníka, aby mohol prenajímateľovi udeliť prístup k poskytovaniu služieb podľa tejto zmluvy prenajímateľom.

2.8. Nájomca je povinný pred umiestnením prenajatého predmetu získať súhlas príslušných orgánov štátnej správy. Najmä Nájomca je povinný získať súhlas stavebného úradu s umiestnením stavby. Nájomca je zodpovedný za to, že nájomná nehnuteľnosť poskytnutá na jeho žiadosť je umiestnená na jednom mieste s predchádzajúcim súhlasom stavebného úradu alebo iných orgánov štátnej správy. Ak stavebný úrad neudelí predchádzajúci súhlas s umiestnením prenajatej nehnuteľnosti alebo ak umiestnenie prenajatej nehnuteľnosti čo i len porušuje štrukturálne, hygienické, bezpečnostné alebo iné všeobecne záväzné právne predpisy, zodpovedá nájomca týmto príslušným štátnym orgánom za porušenie svojich povinností nájomcu. Ak by štátne orgány napriek tomu uložili prenajímateľovi sankciu z dôvodu umiestnenia prenajatého predmetu, nájomca je povinný nahradiť prenajímateľovi spôsobenú škodu.

2.9. Prenajímateľ a vlastník prenajatého majetku majú právo kedykoľvek skontrolovať stav a umiestnenie prenajatého majetku. Nájomca ďalej súhlasí s tým, že zástupca prenajímateľa a vlastník prenajatej nehnuteľnosti môžu vstúpiť do budovy, v ktorej sa nachádza prenajatá nehnuteľnosť, za účelom jej prehliadky.

2.10. Nájomca nesmie prenajaté priestory presúvať bez súhlasu prenajímateľa. V prípade premiestnenia prenajatého majetku bez súhlasu a účasti prenajímateľa prenajímateľ nezodpovedá za nevykonanie alebo nízku kvalitu poskytovaných služieb.

2.11. Nájomca je povinný zachovať voľný a pojazdný prístup k prenajatému majetku (na prechod nákladného vozidla s prívesom nad 3,5 tony), aby prenajímateľ mohol poskytovať služby podľa tejto zmluvy.

2.12. Ak Nájomca neumožní Prenajímateľovi prístup k Predmetu nájmu v súlade s článkom 2.11, Nájomca je povinný po konzultácii s Prenajímateľom prepraviť Prenajatý predmet v maximálnej vzdialenosti 5 metrov od služobného vozidla Prenajímateľa. Ak sa predmet prenájmu neprepravuje v stanovenej vzdialenosti od služobného vozidla, prenajímateľ nezodpovedá za nevykonanie alebo nízku kvalitu poskytnutých služieb.

2.13. V prípade, že nájomca neposkytne prenajímateľovi včas podmienky na poskytnutie dohodnutých služieb, nájomca je povinný uhradiť tak nesprávne poskytnuté služby, ako aj cenu poskytnutých doplnkových služieb vrátane mimoriadnych nákladov s nimi spojených.

2.14. Nájomca je povinný konať tak, aby na predmete nájmu nevznikla škoda a zodpovedá prenajímateľovi po celú dobu jeho užívania, bez ohľadu na zavinenie a príčinu (vrátane prípadov tretích osôb alebo prípadov vyššej moci) za stratu, stratu alebo poškodenie predmetu nájmu medzi poskytnutím a riadnym vrátením predmetu nájmu prenajímateľovi. Nájomca však nezodpovedá za vady spôsobené na predmete diela v dôsledku vady materiálu prenajatej veci.

2.15. Nájomca je povinný chrániť prenajatý majetok pred krádežou a poškodením primeraným zabezpečením: lanom alebo reťazou s minimálnym prierezom 1 cm a jej zaistením bezpečnostným visiacim zámkom so závesom s priemerom najmenej 12 mm. Rukoväte mobilných zariadení a pevná časť, ku ktorej sú prenosné zariadenia ukotvené, musia byť také, aby ich bolo možné prekonať iba hrubou silou. Nájomca berie na vedomie, že mobilné zariadenie, ktoré nie je zabezpečené za vyššie uvedených podmienok, nie je kryté poistením hnuteľného majetku Prenajímateľa, čo znamená, že Prenajímateľ si nemôže nárokovať poistné plnenia.

2.16. V prípade poškodenia prenajatého majetku je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi všetky náklady spojené s opravou poškodených vecí vrátane vedľajších nákladov. Právo na náhradu tým zostáva nedotknuté.

2.17. V prípade straty, zničenia alebo poškodenia prenajatej veci tak, že náklady na opravu by presiahli 60% aktuálnej kúpnej ceny predmetu lízingu, je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi peňažnú sumu rovnajúcu sa aktuálnej kúpnej cene stratenej, zničenej alebo zničenej veci prenájmu. v takom rozsahu poškodenia.

2.18. Nájomca nie je oprávnený vykonávať žiadne servisné práce, opravy alebo iné zásahy (vŕtanie, nitovanie a pod.) alebo iné neoprávnené zmeny v porovnaní so stavom, v ktorom bol prenajatý majetok odovzdaný. Identifikačné značky a tabule nesmú byť odstránené z prenajatého majetku, nesmie byť prekážaná ich čitateľnosť (lepenie, zakrývanie atď.).

2.19. Nájomca je povinný prípadné zistené vady na prenajatej nehnuteľnosti alebo vady dohodnutých služieb bezodkladne oznámiť prenajímateľovi, ktorý tieto vady odstráni. Drobné nedostatky môže nájomca odstrániť na vlastné náklady dohodou oboch strán.

2.20. Ak nájomca vykoná zmeny na prenajatom predmete bez súhlasu prenajímateľa, nájomca je povinný uhradiť prenajímateľovi akékoľvek odpisy hodnoty prenajatého predmetu alebo náklady spojené s jeho odstránením. Akékoľvek zvýšenie hodnoty prenajatého majetku vyplývajúce zo zmien bez písomného súhlasu prenajímateľa bude v prospech prenajímateľa bez toho, aby nájomca mal nárok na náhradu výdavkov.

2.21. Nájomca nesmie dovoliť, aby sa do zberných nádrží vylievali alebo hádzali cudzie látky (ako sú oleje, farby, látky obsahujúce ťažké kovy, jedy atď.). Tieto látky zase môžu spôsobiť problémy v čistiarni odpadových vôd. Nájomca je povinný uhradiť prenajímateľovi všetky dodatočné náklady, ktoré vznikli v súvislosti s odstránením týchto látok.

2.22 Nájomca je povinný okamžite nahlásiť škodu alebo stratu miestnej policajnej stanici na Slovensku a riadiť sa pokynmi slovenskej polície a prenajímateľa.

2.23. Pri oznámení krádeže polícii na Slovensku musí nájomca predložiť úradný záznam o podaní vyhlásenia alebo záznamu o trestnom oznámení s popisom skutočnej bezpečnosti mobilného zariadenia v čase krádeže. Tento dokument bude potom bezodkladne zaslaný prenajímateľovi. V prípade nenahlásenia straty/krádeže je nájomca povinný uhradiť cenu prenajatého predmetu v plnej výške v súlade s platným cenníkom prenajímateľa.

2.24. Nájomca môže poskytnúť prenajímanú nehnuteľnosť s vlastným zámkom len po predchádzajúcej dohode s prenajímateľom. Prenajímaná nehnuteľnosť môže byť vybavená zámkom, ktorý nájomcovi požičiava prenajímateľ.

2.25. Všetky písomnosti sa považujú za doručené dňom ich doručenia príjemcovi alebo uplynutím lehoty na vyzdvihnutie zásielky na uloženie zásielky na príslušnej pošte. Ak adresát odmietne prevziať doručovanú písomnosť, písomnosť sa považuje za doručenú dňom, keď jej prevzatie odmietol.

2.26. Nájomca súhlasí s tým, že odkazy na služby poskytované prenajímateľom môžu byť použité na reklamné účely. Nájomca sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o podmienkach poskytovaných služieb.

3. Odovzdanie prenajatého majetku

3.1. Prenajímateľ musí dodať a udržiavať prenajatý majetok v perfektnom stave na vlastné náklady. Zariadenie je možné používať, ale vždy v stave vhodnom na bežné používanie.

3.2. Prenajatý majetok môže byť nájomcovi odovzdaný len na základe písomného príkazu, ktorý prenajímateľ prijal a písomne potvrdil. Akákoľvek iná objednávka (ústna, telefonická, SMS atď.) musí byť vždy písomne potvrdená prenajímateľom.

3.3. Podrobné podmienky prenájmu a ďalších služieb sú uvedené v objednávke. Minimálne údaje v objednávke sú: cena, termín splatnosti, fakturačné údaje, kontaktná osoba, dátum a miesto inštalácie.

3.4. Odovzdanie prenajatého predmetu nájomcovi v mieste určenia sa vykonáva výlučne na základe dodacieho listu podpísaného osobou oprávnenou na vykonávanie týchto úloh.

3.5. Pred prevzatím je nájomca povinný prezrieť si prenajatú nehnuteľnosť a na mieste zaznamenať prípadné vady. Neskoršie reklamácie nebudú brané do úvahy.

3.6. Nájomca je povinný ihneď po preprave na miesto určenia skontrolovať budovy, ktoré prenajímateľ dá k dispozícii na dodanie zasielateľovi a prípadné vady písomne zdokumentovať. Ak akékoľvek vady a poškodenia nie sú písomne doložené a ich výskyt nie je preukázateľne spôsobený prepravou, všetky opravy budú fakturované nájomcovi

3.7. V prípade, že Nájomca včas neposkytne Prenajímateľovi podmienky dodania a premiestnenia, je Nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi čakacie doby prepravnej a manipulačnej techniky, neuskutočnené dodanie alebo odvoz a náklady spojené s dodatočným dodaním alebo presunom.

3.8. V prípade, že nájomca organizuje dovoz alebo vývoz prenajatého majetku, prenajímateľ nezodpovedá za oneskorené dodanie alebo odvoz prenajatého majetku a nájomca sa zaväzuje zabezpečiť, aby bol prenajatý majetok riadne naložený a vyložený. Všetky náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s nesprávnym zaobchádzaním s prenajatým majetkom, znáša nájomca.

3.9. Dodacia lehota sa predlžuje v prípade vyššej moci, štrajkov, výluk a výskytu nepredvídaných prekážok, za ktoré prenajímateľ nezodpovedá.

4. Prenájom a fakturácia

4.1. Doba prenájmu začína podľa potvrdenej objednávky a končí dňom uvedeným pre každý typ prenájmu popísaný v nasledujúcom ustanovení.

4.2. Štruktúra výpočtu ceny nájomného a ostatných služieb je definovaná pre každý druh prenájmu v osobitných ustanoveniach nižšie.

4.3. Nájomné nebude účtované za dni, v ktorých je predmet prenájmu umiestnený u nájomcu, ak sú tieto dni pred dohodnutým začiatkom doby nájmu. Okrem toho sa nájomné nebude účtovať za dni, v ktorých nájomca zostane nájomcovi po dohodnutom termíne ukončenia.
Nájomné. (Ak nie je uvedené inak). Nájomca je tiež povinný platiť dohodnuté nájomné za obdobie, v ktorom je prenajatá nehnuteľnosť mimo prevádzky z dôvodov, za ktoré je nájomca zodpovedný.

4.4. Prenajímateľ zašle nájomcovi daňový doklad vystavený v súlade so zákonom o DPH. Nájomca vykonáva platby bezhotovostným prevodom na účet prenajímateľa na základe prijatých daňových dokladov, ktoré sú označené číslom. Toto číslo používa nájomca ako variabilný symbol. Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak variabilný symbol nájomca pri platbe nezadá správne, nebude možné, aby prenajímateľ platbu správne zosúladil. Daňový doklad sa považuje za zaplatený dňom pripísania sumy na účet prenajímateľa.

4.5. Splatnosť je 14 dní odo dňa vystavenia daňového dokladu. Iný termín splatnosti musí prenajímateľ písomne potvrdiť v objednávke.

4.6. Prenajímateľ má právo požadovať platbu od nájomcu vo forme zálohy.

4.7. V prípade oneskorenej platby je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi úroky vo výške 0, 05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Nájomca je povinný uhradiť všetky náklady, ktoré vznikli prenajímateľovi v súvislosti s vymáhaním jeho pohľadávok voči nájomcovi.

4.8. Nájomca súhlasí s tým, že prenajímateľ je oprávnený započítať proti akémukoľvek nároku nájomcu voči prenajímateľovi bez súhlasu nájomcu. Prenajímateľ je oprávnený postúpiť akúkoľvek oneskorenú pohľadávku tretej osobe bez súhlasu nájomcu.

4.9. Nájomca nie je oprávnený žiadnym spôsobom meniť výšku dohodnutých splátok, kompenzovať ich alebo ich platiť v rôznych termínoch splatnosti. Nájomca je povinný včas oznámiť nemožnosť plnenia svojich povinností. Táto skutočnosť však nemá vplyv na uloženie pokút prenajímateľom.

4.10. Prenajímateľ je oprávnený upraviť nájomné, ak sa na základe zákona počas trvania zmluvy zavedú nové dane a poplatky súvisiace s prenajatým majetkom. Prenajímateľ bude nájomcu vopred informovať o všetkých takýchto zmenách.

4.11. Nájomca je povinný bezodkladne informovať prenajímateľa o dôležitosti zmeny, ktoré majú vplyv na existujúce podmienky prenájmu, najmä zmena miesta určenia nájmu alebo jeho dopravných spojení.

4.12. Nájomca je povinný bezodkladne informovať prenajímateľa o akýchkoľvek zmenách jeho identifikačných znakov, t.j. najmä obchodného mena, sídla, čísla obchodného registra, zmeny konateľov a pod., zrušenia spoločnosti, zlúčenia s inou spoločnosťou, vstupu do konkurzného alebo vyrovnacieho konania a pod.

4.13. Prenajímateľ je oprávnený zmeniť bankové údaje formou zmeny faktúry alebo písomným oznámením nájomcovi.

4.14. Dátum zdaniteľného plnenia je:

4.14.1. V prípade dlhodobého nájmu, t.j. s trvaním viac ako štyri týždne (ak dátum ukončenia nie je známy, t.j. ide o čiastočné plnenie), bude daňový doklad vystavený v posledný kalendárny deň príslušného mesiaca.

4.14.2. V prípade ukončenia krátkodobého nájmu sa za deň zdaniteľnej služby považuje posledný kalendárny deň nájmu.

5. Ukončenie nájmu

5.1. Dátum uvedený ako dátum ukončenia dlhodobých prenájmov je len orientačný. Cena nájmu sa počíta podľa skutočnej doby prenájmu, a to aj po tomto dátume, až kým nájomca neukončí nájomnú zmluvu písomnou výpoveďou. Nájomca je povinný písomne oznámiť ukončenie nájmu najmenej 7 dní vopred, v prípade kontajnerov je táto lehota 14 dní. V prípade krátkodobého prenájmu je záväzný dátum ukončenia, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak.

5.2. Ak nájomca neoznámi prenajímateľovi ukončenie nájmu v lehote uvedenej v bode 5.1, na prípadné sťažnosti týkajúce sa dňa ukončenia nájmu nie je možné prihliadnuť a nájomcovi bude naďalej účtované nájomné v dohodnutej výške.

5.3. Ak nie je možné prenajatú vec odstrániť, nájomná zmluva a zodpovednosť Nájomcu za prenajatý majetok zostávajú v platnosti až do doby, kým nebude možné prenajatú vec odstrániť. Prenajímateľ sa zaväzuje vykonať ich čo najskôr.

5.4. Nájomca je povinný poskytnúť osobe oprávnenej podpisovať odovzdávacie doklady pri skončení nájmu v mieste prevzatia prenajatej nehnuteľnosti a v dohodnutom termíne. V prípade, že sa Nájomca ani jeho zástupca nenachádza v mieste ukončenia nájmu v dohodnutom čase a teda nepotvrdí ukončenie nájmu Produktov podpisom protokolu o vrátení (vrátení), preberá zodpovednosť za všetky škody na predmete nájmu zistené počas doby nájmu v plnom rozsahu a je povinný: zaplatiť ich prenajímateľovi. V prípade, že nájomca odmietne podpísať protokol o vrátení (vrátení), prenajímateľ je oprávnený pozvať svedka na odovzdanie prenajatej nehnuteľnosti a vykonať súpis vád a škôd, ktorý svojím podpisom potvrdí správnosť odovzdávacieho protokolu na konci nájmu. V tomto prípade sa námietky nájomcu nebudú brať do úvahy.

5.5. Prenajímateľ je oprávnený okamžite ukončiť nájomnú zmluvu, ak považuje prenajatý majetok za ohrozený alebo ak je nájomca v omeškaní s platbou poskytnutých služieb. V takom prípade sa nájomca vzdáva akéhokoľvek nároku na náhradu škôd spôsobených predčasným ukončením nájmu.

5.6. V prípade takéhoto predčasného ukončenia nájmu je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi všetky náklady, ktoré vznikli v dôsledku predčasného ukončenia nájmu, a vrátiť prenajatý majetok prenajímateľovi. Ak nájomca nevráti predmet prenájmu, prenajímateľ je oprávnený ho vziať späť alebo prijať opatrenia, ktoré vedú k jeho vráteniu. Náklady na odstránenie prenajatého predmetu znáša nájomca. V prípade, že Predmet nájmu nebol vrátený v súlade s pokynmi Prenajímateľa, je Nájomca povinný umožniť zástupcovi Prenajímateľa nahliadnuť do priestorov používaných Nájomcom ako vlastníkom, nájomcom alebo podnájomcom, v ktorých by mohol byť Prenajatý objekt umiestnený.

5.7. V prípade predčasného skončenia dlhodobého nájmu je prenajímateľ oprávnený účtovať nájomcovi rozdiel nájomného, ktorý vznikol v neprospech prenajímateľa – t.j. rozdiel medzi zníženou sadzbou a základnou sadzbou (podľa platného zoznamu nájomného).

5.8. Pred návratom je nájomca povinný opustiť prenajatý majetok a odstrániť všetok svoj majetok alebo majetok tretích osôb. Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že všetky veci ponechané v prenajatej nehnuteľnosti odstráni prenajímateľ a súvisiace náklady budú účtované nájomcovi, čím nie je dotknuté právo prenajímateľa na náhradu škody spočívajúcej v likvidácii alebo úschove vecí patriacich tretím osobám.

5.9. V prípade zničenia alebo krádeže prenajatého majetku nájomná zmluva končí dňom rozhodnutia prenajímateľa o nenapraviteľnosti alebo na základe hlásenia o krádeži políciou na Slovensku.

5.10. Ak sa Nájomca rozhodne zrušiť potvrdenú objednávku služieb pre Prenajímateľa a písomné zrušenie tejto záväznej objednávky nedoručí Prenajímateľovi najneskôr tri pracovné dni pred dohodnutým termínom inštalácie, Prenajímateľ je oprávnený účtovať Nájomcovi plné nájomné a všetky náklady vzniknuté v súvislosti so zrušenou objednávkou.

Leasing - osobitné ustanovenia

6. Toalety a sociálne zariadenia

6.1. Štandardná doba na vykonanie servisných prác na predmet prenájmu je jeden týždeň, ak sa zmluvné strany v objednávke nedohodli inak. Služba pre krátkodobé akcie je zahrnutá v cene prenájmu a bude poskytnutá po vrátení predmetu prenájmu. Doplnkové služby / sprostredkovateľské služby pre krátkodobé udalosti musia byť písomne dohodnuté medzi prenajímateľom a nájomcom pred uskutočnením udalosti a budú fakturované nájomcovi.

6.2. Služba sa zvyčajne vykonáva v pracovných dňoch. Konkrétny termín servisných prác určuje prenajímateľ. V prípade služby raz týždenne má prenajímateľ na vykonanie tejto služby ktorýkoľvek pracovný deň v príslušnom týždni. Servisné dni sa môžu líšiť z týždňa na týždeň.
Služby, ktoré nie sú poskytované v pracovných dňoch, môžu byť poskytované na základe dohody s kontaktnou osobou nájomcu.

6.3. Ceny za služby zahŕňajú len tie položky, ktoré sú výslovne uvedené v špecifikáciách, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak.

6.4. Cena prenájmu nehnuteľnosti je určená:

6.4.1. V prípade dlhodobého prenájmu je minimálna doba prenájmu 28 dní (fakturácia 4 týždne). Pri každom kratšom prenájme bude cena kalkulovaná podľa cien krátkodobého prenájmu (ak nie je v zmluve uvedené inak).

6.4.2. V prípade dlhodobého nájmu (s dobou splatnosti viac ako 4 fakturačné týždne a zároveň nie je známy dátum ukončenia nájmu) sa nájomné počíta za každý kalendárny deň (t.j. pondelok až nedeľa).

6.4.3. Cena týždenného prenájmu sa vypočítava pomerným dielom za nedokončený týždeň. Podobne sa cena mesačného prenájmu vypočítava pomerným dielom z mesačnej ceny podľa skutočných dní prenájmu.

6.4.4. Cena krátkodobého prenájmu je stanovená pre konkrétnu udalosť.

6.4.5. Servis mobilných toaliet a sociálnych zariadení zahŕňa: čerpanie, odvoz a likvidáciu odpadov v čistiarni odpadových vôd v súlade s platnými environmentálnymi predpismi, generálne čistenie toalety zvnútra aj zvonku, dopĺňanie chemického roztoku, toaletného papiera, parfumov. Ak typ toalety je vybavený ďalšími hygienickými zariadeniami, zahŕňa aj službu dopĺňania nádrže na vodu umývadla a hygienických utierok a tekuté mydlo. Ak nie je v zmluve uvedené inak.

7. Mobilné ploty a bariéry

7.1. Ak nájomca zabezpečuje manipuláciu s plotmi/závorami pri preprave prenajatého predmetu na miesto určenia, je povinný zabezpečiť na vlastné náklady buď vyškolený personál alebo vhodnú manipulačnú techniku u obsluhy.

7.2. Na konci nájmu je nájomca povinný zložiť prenajatú nehnuteľnosť na dohodnutom mieste, na ktoré sa dostanete nákladným vozidlom nad 3,5 s prívesom. Všetky náklady na spracovanie počas sťahovania budú účtované nájomcovi. Ak nie je v zmluve uvedené inak.

7.3. Ceny za služby zahŕňajú len tie položky, ktoré sú výslovne uvedené v špecifikáciách, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak.

7.4. Nájomné je zahrnuté v cene prenájmu. Doprava, manipulácia so skladom, nastavenie a demontáž budú fakturované osobitne. Ak nie je v zmluve dohodnuté inak.

7.4.1. V prípade dlhodobého prenájmu je minimálna doba prenájmu 28 dní (fakturácia 4 týždne). Pri každom kratšom prenájme bude cena kalkulovaná podľa cien krátkodobého prenájmu (ak nie je v zmluve uvedené inak).

7.4.2. V prípade dlhodobého nájmu (s dobou splatnosti viac ako 4 fakturačné týždne a zároveň nie je známy dátum ukončenia nájmu) sa nájomné počíta za každý kalendárny deň (t.j. pondelok až nedeľa).

7.4.3. Cena krátkodobého prenájmu je stanovená pre konkrétnu udalosť.

8. Kontajner

8.1. Dodanie a prepravu prenajatého majetku do/z miesta určenia zabezpečuje prenajímateľ, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Náklady spojené s dodaním a vrátením Predmetu lízingu, najmä náklady na prepravu Predmetu lízingu na miesto určenia a späť do sídla alebo sídla Prenajímateľa, manipuláciu so žeriavom, akúkoľvek montáž a demontáž, ako aj záverečné čistenie kontajnerov, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, budú účtované Nájomcovi.

8.2. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečiť, aby priestor v mieste určenia bol pripravený na vykládku alebo nakládku kontajnerov.

8.3. Ak Prenajímateľ prepravuje Prenajatú vec zo skladu na miesto určenia vozidlom bez pripevneného hydraulického žeriavu k vozidlu, je Nájomca povinný zabezpečiť vhodné manipulačné zariadenie (žeriav) na vlastné náklady, vrátane vhodného personálu na jeho obsluhu. Prenajímateľ bude informovať nájomcu o dni a čase inštalácie najmenej 7 pracovných dní pred samotnou inštaláciou. V prípade inštalácie viacerých kontajnerov je nájomca povinný zabezpečiť vhodné manipulačné zariadenie na takúto montáž, vrátane obsluhy, pozri vyššie.

8.4. Nájomca je povinný zabezpečiť elektricky kvalifikovaného pracovníka na elektrické pripojenie prenajatého majetku, ktorý ako jediný môže v mene nájomcu vykonávať elektrické pripojenie mobilného obytného modulu. Kabeláž modulu je určená pre pripojenie do distribučnej siete 3x230 V/400 V (3x fázové vodiče L1, L2, L3; nulový vodič N a ochranný vodič Pe). Spojenie musí byť vykonané pomocou kábla s minimálnym prierezom vodiča 4mm2 a dostatočnou ochranou tohto kábla (zvyčajne 3x16A). Tento kábel musí spĺňať podmienky vonkajších vplyvov, ktoré sa vyskytujú v mieste, kde sa má položiť. Kábel musí byť chránený pred mechanickým poškodením najmä umiestnením alebo primeranou mechanickou ochranou. Inštalácia bytového modulu sa vykonáva pomocou napájacieho kábla v inštalačnej krabici WK 100 (alebo Abox alebo Hensel), čo je zvyčajne.
Spravidla sa nachádza v blízkosti rozvádzača vnútornej inštalácie. Ak je modul vybavený externým konektorom CV16 (CV32), je k tomuto konektoru pripojený napájací kábel s príslušným náprotivkom (CZ16, CZ32). Každý modul musí byť riadne uzemnený. Uzemnenie sa zvyčajne vykonáva pomocou uzemňovacej tyče tyče alebo pripojením k existujúcej uzemňovacej tyči (uzemnenie stavebného rozvádzača atď.). V prípade doby nájmu dlhšej ako 6 mesiacov je nájomca povinný zabezpečiť elektrokontrolu prenajatého kontajnera na vlastné náklady, a to aj niekoľkokrát počas doby nájmu dlhšej ako 6 mesiacov.

8.5. V prípade modulu vybaveného elektroinštaláciou nie je dovolené zasahovať do vnútorného vedenia bez výslovného súhlasu prenajímateľa. Nájomca je povinný vykonávať bežnú údržbu a výmenu žiaroviek na vlastné náklady pri súčasnom zabezpečení bezpečnosti práce. Nie je dovolené vŕtať otvory do stien, podlahy a stropu modulu alebo do neho skrutkovať alebo zatĺkať predmety. Počas prevádzky je zakázané zakrývať elektrický ohrievač čímkoľvek, používať ho na sušenie oblečenia atď. Ak chcete presunúť položky v blízkosti el. Musí byť dodržaná minimálna bezpečná vzdialenosť.

8.6. Nie je dovolené zasahovať do nosnej konštrukcie kontajnera. Strecha kontajnera nesmie byť žiadnym spôsobom zaťažená (nie je určená na skladovanie materiálu). Kontajner nesmie byť súčasťou budovy a musí byť po skončení nájmu odnímateľný.

8.7. V prípade dlhodobého používania modulov je nájomca povinný skontrolovať alebo vyčistiť strechu na vlastné náklady, vrátane zvodov dažďovej vody umiestnených v rohoch modulu.

8.8. V prípade sanitárnych modulov je prípojka vody odpojená 3/4" rýchlospojkou a pripojenie na kanalizáciu potrubím DN 100 mm HT (rozmery sú pre normu). S týmito modulmi môže byť kotol alebo prietokový ohrievač vody elektricky pripojený až po naplnení vodou (pod tlakom)!

8.9. V prípade sanitárnych modulov je potrebné chrániť zariadenie pred zamrznutím počas zimných mesiacov alebo pri vonkajších teplotách pod 0°C (nájomca nesmie kontajner prestať ohrievať a nesmie ho odpojiť od siete počas celej doby nájmu a na konci kontajnera predtým, ako kontajner fyzicky prevezme prenajímateľ. Pred vrátením modulu z prenájmu je potrebné vypustiť vodu z kotla a rozvodu vody. Steny a podlahu (PVC) modulu je možné ošetriť všetkými bežnými čistiacimi a ochrannými prostriedkami špecifikovanými výrobcom jednotlivých povrchových materiálov. Nie je však dovolené používať anorganické rozpúšťadlá atď.

8.10. Nájomné:

8.10.1. Minimálna doba dlhodobého prenájmu je 30 dní (fakturačný mesiac). Pri každom kratšom prenájme sa cena počíta ako za celomesačný nájom.

8.10.2. V prípade dlhodobých udalostí na dobu neurčitú (ak dátum ukončenia nie je známy, t.j. ide o čiastočné plnenie) sa nájomné platí mesačne na základe daňového dokladu prenajímateľa. Za dátum zdaniteľného plnenia sa považuje posledný kalendárny deň každého mesiaca.

8.10.3. Cena krátkodobého prenájmu (doba prenájmu kratšia ako 30 dní) je stanovená pre konkrétnu udalosť.

9. Stany a párty servis

9.1. Prenajatý objekt môže byť prevádzkovaný za nasledujúcich meteorologických podmienok:

9.1.1. Veľké stany so sedlovou strechou - sila vetra do 72 km/h, teplota okolia musí byť v rozmedzí -30 až +70 °C, výška dažďového stĺpca nesmie presiahnuť 50 mm a strecha stanu musí byť bez snehu.

9.1.2. Pagodové stany - sila vetra do 36 km/h, teplota okolia musí byť v rozmedzí -30 až +50 °C, výška dažďového vodného stĺpca nesmie presiahnuť 50 mm a strecha stanu musí byť bez snehu.

9.1.3. Nožnicové stany - sila vetra do 25 km/h, teplota okolia musí byť v rozmedzí -20 až +40 °C, výška dažďového vodného stĺpca nesmie presiahnuť 40 mm a strecha stanu musí byť bez snehu.

9.1.4. Počas obdobia sneženia je nájomca povinný okamžite odstrániť padajúci sneh alebo stan dostatočne vykúriť pre všetky typy stanov.

9.1.5. Ak dôjde k prekročeniu alebo nesplneniu jednej z vyššie uvedených podmienok, užívanie prenajímanej nehnuteľnosti nie je možné a nájomca sa zaväzuje zakázať akékoľvek používanie predmetu prenájmu počas trvania týchto nepriaznivých poveternostných podmienok. V prípade silného vetra blížiaceho sa alebo prekračujúceho uvedený limit je nájomca povinný veľkokapacitné stany a pagodové stany úplne zakryť, aby zabránil vniknutiu vetra do stanu a v prípade nožnicových stanov odstrániť bočné plachty stanu, aby vietor mohol prechádzať cez konštrukciu stanu. Okrem toho musia byť stany riadne ukotvené. Nájomca je zodpovedný za typ ukotvenia. V prípade prekročenia vyššie uvedených meteorologických podmienok zodpovedá nájomca za škodu spôsobenú na prenajatom objekte, ako aj za škodu spôsobenú na veciach nachádzajúcich sa v predmete diela alebo v jeho bezprostrednej blízkosti. V prípade nedodržania vyššie uvedených podmienok používania a prekročenia vyššie uvedených meteorologických podmienok prenajímateľ nezodpovedá za škody spôsobené predmetom prenájmu na majetku a na zdraví osôb.

9.1.6. Nájomca zodpovedá vždy za škody spôsobené užívaním prenajatej veci za vyššie uvedených meteorologických podmienok, bez ohľadu na konkrétnu ďalšiu vinu škody v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.

9.1.7. Počas obdobia sneženia je nájomca povinný okamžite odpratať padajúci sneh alebo stan primerane vykúriť. V prípade nesplnenia vyššie uvedených podmienok Prenajímateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú na predmete diela ani za škodu, ktorú by predmet nájmu spôsobil na majetku a zdraví osôb. Nájomca je zároveň povinný prijať opatrenia na zabránenie škôd na prenajatom majetku. Ak je prenajatý majetok akýmkoľvek spôsobom poškodený počas používania nájomcom, nájomca je povinný nahradiť prenajímateľovi vzniknutú škodu.

9.1.8. Ak je predmetom nájmu párty stan alebo pagodový stan s veľkou kapacitou a nájomca ho chce prevziať na vlastnú žiadosť bez úplného opláštenia, nájomca preberá plnú zodpovednosť za túto okolnosť a je povinný nahradiť prenajímateľovi škodu spôsobenú v prípade nepriaznivých podmienok a poškodenia alebo zničenia pracovného predmetu.

9.2. Ceny za služby zahŕňajú len tie položky, ktoré sú výslovne uvedené v špecifikáciách, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak.

9.3. V cene prenájmu stanov je zahrnutý len prenájom. Doprava, manipulácia so skladom, nastavenie a demontáž budú fakturované osobitne. Ak nie je v zmluve dohodnuté inak.

9.4. Nájomné:

9.4.1. V prípade dlhodobého prenájmu je minimálna doba prenájmu 28 dní (fakturácia 4 týždne). Pri každom kratšom prenájme bude cena kalkulovaná podľa cien krátkodobého prenájmu (ak nie je v zmluve uvedené inak).

9.4.2. V prípade dlhodobého nájmu (trvanie viac ako 4 fakturačné týždne a zároveň nie je známy dátum ukončenia nájmu) sa nájomné počíta za každý kalendárny deň (pondelok až nedeľa).

9.4.3. Cena krátkodobého prenájmu je stanovená pre konkrétnu udalosť.

Predaj tovaru a majetku

10. Majetok

Vlastnícke právo k zakúpenej veci prechádza z predávajúceho na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny vrátane DPH. Kúpna cena zahŕňa len tie položky, ktoré sú výslovne uvedené v texte kúpnej zmluvy alebo v texte poznámky ku kúpnej zmluve. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na vedľajšie náklady - ak niektoré z nich nie sú špecifikované, predpokladá sa, že ich bude znášať kupujúci, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak.

11. Fakturácia

11.1. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňové potvrdenie a zašle mu ho. Daňový doklad sa vystavuje v súlade so zákonom o DPH.

11.2. Predávajúci má právo požadovať od kupujúceho platbu vo forme zálohy.

11.3. Riadna lehota splatnosti je 14 dní odo dňa vystavenia daňového dokladu. V osobitných prípadoch platí skrátená lehota splatnosti a podľa dohody medzi predávajúcim a kupujúcim. Iná podmienka musí byť písomne potvrdená a uvedená v kúpnej zmluve.

11.4. Daňový doklad sa považuje za zaplatený dňom pripísania sumy na účet predávajúceho.

11.5. V prípade omeškania s platbou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu úroky vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

11.6. V prípade neštandardných objednávok môže byť spôsob fakturácie upravený osobitnou dohodou.

Zrušenie

1. V prípade odstúpenia od objednávky zo strany klienta v lehote do 30 dní predo dňom vybavenia objednávky je klient povinný zaplatiť spoločnosti JOHNNY SERVIS s.r.o. zmluvnú pokutu vo výške 50% z celkovej ceny uvedenej v objednávke.

2. V prípade zrušenia objednávky zákazníkom v deň vybavenia objednávky je zákazník povinný zaplatiť spoločnosti JOHNNY SERVIS s.r.o.. zmluvnú pokutu vo výške 100% celkovej ceny uvedenej v objednávke

3. Ak sa zákazník rozhodne odstúpiť od objednávky, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne písomne informovať spoločnosť JOHNNY SERVIS s.r.o. na svoju kontaktnú adresu pre korešpondenciu alebo e-mailovú adresu.

4. Všetky vyššie uvedené pokuty za odstúpenie zákazníka od objednávky sú splatné v deň doručenia písomného oznámenia v prípade odstúpenia od zmluvy.

Záverečné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky a právne vzťahy nimi upravené sa riadia slovenským právom, najmä Všeobecným občianskym zákonníkom (VOZ) v platnom znení, aj keď všeobecné obchodné podmienky neobsahujú žiadne ustanovenia upravujúce tieto právne vzťahy.

2. Doplnkové dohody alebo ústne ubezpečenia, ktoré presahujú rámec týchto obchodných podmienok alebo rámec potvrdenej objednávky, sú nezáväzné.

3. Prenajímateľ a nájomca, ktorí súčasne uzatvoria vzájomnú obchodnú zmluvu alebo dohodu, budú od 1. januára 2024 podliehať slovenskému právu. Všetky spory vyplývajúce z tejto dohody budú s konečnou platnosťou vyriešené pred rozhodcovským súdom Slovenskej hospodárskej komory v súlade s jej stanovami rozhodcom vymenovaným predsedom arbitrážneho tribunálu.

4. Zmluvné podmienky sú k dispozícii na johnnyservis.sk.

5. Prenajímateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť obchodné podmienky.

Tieto obchodné podmienky sú účinné od 1. 4 2024 a zostávajú v platnosti až do ich jednostrannej zmeny alebo nahradenia prenajímateľom.